Beter in Bèta Bijles

Rekenen

WISCAT halen of 1,2 of 3F rekentoets? Je begrijpt niets van breuken en verhoudingen? Met mijn jarenlange ervaring als rekendocent en rekencoördinator in het middelbaar onderwijs en WISCAT docent ben ik er zeker van dat ik jou kan leren rekenen.


Scheikunde

Is scheikunde jouw grootste struikelblok? Heb je moeite met onderwerpen als redoxreacties, scheidingsmethoden of zuren en basen? Laat mij je helpen met mijn scheikundige kennis en meer dan 25 jaar ervaring op dit gebied zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven.


Wiskunde

Moeite met wiskunde A,B,C of D? Problemen met goniometrie , differentiëren, integreren of logaritmes. Geen probleem met 20 jaar ervaring voor de klas help ik jou om beter te worden en je examen of proefwerk te halen. Ook MBO en HBO. De afgelopen jaren met 100% resultaat.


Algemene voorwaarden


Bijlessen kunnen incidenteel of voor langere tijd en op vaste tijdstippen worden afgesproken. Elke maand wordt het factuurbedrag berekend op basis van het aantal lessen van de voorgaande maand. Het factuurbedrag kan dus per maand variëren. Een privébijles is bedoeld voor 1 leerling, duurt normaliter 1 klokuur, kost € 40,00 en vindt plaats in zalencentrum De Spil in Maasbracht.
Een korte privébijles van 30 minuten kost € 23,00. Een andere duur van een bijles is ook mogelijk in onderling overleg.Bijles aan 2 leerlingen kost € 23,00 per klokuur per leerlingBijles aan 3 leerlingen kost € 17,00 per klokuur per leerling.De actuele tarieven worden elk jaar op 1 januari op de website van Beter in Bèta Bijles gepubliceerd.
Het volgen van bijlessen zal de kans op betere resultaten sterk vergroten. Ondanks zorgvuldige uitvoering van de bijlessen kan Beter in Bèta Bijles echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van proefwerken, toetsen, testen, tentamens en/of (eind)examens van derden, andere opleidingsinstituten en/of scholen.Het afzeggen of verzetten van een afspraak voor een bijles dient uiterlijk 24 uur van tevoren te geschieden, anders kan het volledige bedrag alsnog in rekening gebracht worden.
Beter in Bèta Bijles zal de verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Beter in Bèta Bijles conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Beter in Bèta Bijles neemt de AVG in acht. Leerlingen en ouders hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en hebben het recht eventuele correctie of verwijdering door te voeren. Persoonlijke gegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met Beter in Bèta Bijles is gesloten. Beter in Bèta Bijles behoudt het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker aan de autoriteiten te verstrekken in geval van een vermoeden van bijvoorbeeld fraude of misbruik.
Bij ziekte en/of verhindering van de docent zal Beter in Bèta Bijles (voor zover mogelijk) voor een gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Beter in Bèta Bijles de leerling en/of ouders zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve datum komen om de gemiste bijles in te halen. In geval van ziekte en/of verhindering van de docent heeft de leerling geen recht op een (schade)vergoeding. Beter in Bèta Bijles zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende bijles.
Klachten over de uitvoering van een bijles moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beter in Bèta Bijles. Klagen binnen 10 dagen is in elk geval tijdig. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de leerling/ouders zijn of haar rechten ter zake verliest. Indien een klacht naar het oordeel van Beter in Bèta Bijles gegrond is, dan zal Beter in Bèta Bijles werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen bijlessen niet meer mogelijk blijkt, dan zal Beter in Bèta Bijles slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door leerling/ouders betaalde bedrag waarvoor geen bijlessen of meer geleverd kunnen worden.
Met het oog op orde en rust is de leerling verplicht aanwijzingen van de bijlesdocent terstond op te volgen. Indien gedragingen van de leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de leerling de aanwijzingen bijlesdocent niet opvolgt, heeft deze het recht de bijles te stoppen en eventueel de leerling de toegang tot de lesruimte in Maasbracht te ontzeggen. Deze ontzegging geldt voor de rest van deze dag en geschiedt zonder restitutie van betalingen. In dit geval heeft Beter in Bèta Bijles recht om het resterende deel van afgesproken bijlessen te staken.